Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POŠILJKE ODPADKOV PREKO MEJA

Z dnem 20.12.2016 je začela veljati nova Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/2018 dne 6.12.2016). Z uveljavitvijo Uredbe se delovno področje Pošiljke odpadkov preko meja se s 1. januarja 2017 prenese na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP).
V povezavi s tem se na ARSO ukine dosedanji elektronski naslov in telefonske številke uradnikov, ki so delali na tem področju. 
 
 
 

1. Zakonodaja

Splošna

Uredba (ES) št. 1013/2006 z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov – veljavna od 12. julija 2007 (prečiščeno besedilo, zadnjič obnovljeno 1. 1. 2016)

 

Uredba (ES) št. 1013/2006 - angleško

Zadnja sprememba, ki še ni vključena v prečiščeno besedilo Uredbe 1013/2006: IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1245 z dne 28. julija 2016 o določitvi predhodne korelacijske tabele med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov
IZVEDBENA UREDBA (EU) št. 2016/1245 – angleško

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. RS št. 78/16). Ta uredba je namenjena izvajanju Uredbe 1013/2006 (ne velja samostojno)

Baselska konvencija o nadzoru uvoza / izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije

*Opomba: Zaradi številnih napak v prevodu vam svetujemo, da uporabljate angleško verzijo.

 

Pošiljke odpadkov iz Priloge III (zeleni seznam) v države, ki niso članice OECD

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III in IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (prečiščeno besedilo, zadnjič obnovljeno 18.07.2014). 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 - angleško
Uredba vsebuje odgovore držav, ki niso članice OECD glede njihovih pravil pri uvozu odpadkov iz Priloge III (zelenih odpadkov) in IIIA (mešanice zelenih odpadkov) k Uredbi št. 1013/2006 (do nadaljnjega se sem šteje tudi Izrael).
*Opomba: Zaradi številnih napak v prevodu vam svetujemo, da uporabljate angleško verzijo.


Besedila Uredb ES in njihove zadnje spremembe najdete na naslednji povezavi: Zakonodaja ES
 

2. Klasifikacija odpadkov

Pošiljke odpadkov na postopke odstranjevanja (D-kode) se klasificira po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga najdete v Evropskem katalogu odpadkov (Odločba EC, št. 2000/532/EC, 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC in 2014/955/EU) oziroma lahko uporabite tudi seznam v Prilogi V, Del 2, Uredbe 1013/2006.

Pošiljke odpadkov na postopke predelave (R-kode): se klasificira po Prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA Uredbe 1013/2006: Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA. V kolikor se odpadkov ne najde na nobeni od navedenih list, se štejejo za nerazvrščene.


 

3. Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem

 

3.1 Splošne informacije

 

V spodnji preglednici je poenostavljen prikaz, za katere pošiljke odpadkov je po Uredbi 1013/2006 potrebna predhodna pisna prijava in soglasje. Bolj podrobne informacije so seveda v sami uredbi, lahko pa jih najdete tudi nemški spletni strani, na naslednji povezavi: 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2503/dokumente/staatenliste_februar_2017.pdf

 

 Znotraj držav članic ESUvoz v ESTranzit skozi ESIzvoz izven ES

Odpadki na odstranjevanje

Soglasje

Soglasje


Soglasje


Prepovedan (1)

"Zeleni odpadki" na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi
18. člen (2)18. člen18. členPrepovedan oz. Soglasje (3)

Vsi ostali odpadki - na predelavo
SoglasjeSoglasjeSoglasjePrepovedan (4)

 

 


(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem
(2) Prehodne ureditve veljajo za nekatere nove države članice ES. Izvoz v Bolgarijo je na postopku predhodne pisne prijave in soglasja do konca leta 2014, v Latvijo do konca leta 2010, na Poljsko do konca leta 2012, v Romunijo do konca leta 2015 in na Slovaško do konca leta 2011.
(3) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. V primeru pošiljk odpadkov iz priloge IIIB v vse države, ki niso članive OECD velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja. Glej tudi poglavje E - Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD
(4) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan.

Prijavni obrazec

Prijavni obrazec je sestavljen iz Priloge IA (prijavni dokument) ter Priloge IB (transportni dokument) Uredbe 1013/2006. Originalni obrazec je na voljo na sedežu DZS in njenih podružnicah (številka obrazca je 3,10). Več informacij v zvezi z možnostjo nakupa in razpoložljivostjo boste dobili pri:

DZS Divizija založništvo
Založništvo tiskovin
Direktna prodaja
Dalmatinova 2
1538 Ljubljana

ga.Tea Tozon

Telefon: 01 30 69 831
Faks: 01 30 69 810
e-mail: tea.tozon@dzs.si
 

Označevanje odpadkov

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev najdete v Prilogi IC Uredbe 1013/2006 - Navodila za izpolnjevanje prijavnega in transportnega dokumenta.
Dodatna pojasnila (pri izpolnjevanju polja 14):

(i) Baselska konvencija – Priloga VIII (ali IX, če je primerno):
Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz ene črke in štirih številk (npr. A1010)
(ii) Oznaka OECD (če se razlikuje od (i)): glej v prejšnji točko navedeno povezavo
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz dveh črk in treh številk (npr. AA010)
(iii) Seznam odpadkov ES: Evropski katalog odpadkov
(iv) Nacionalna oznaka v državi izvoznici:
(v) Nacionalna oznaka v državi uvoznici:
(vi) Drugo (opredeli):
(vii) Oznaka Y
(viii) Oznaka H(5): glej hrbtno stran obrazca
(ix) Razred UN(5): glej hrbtno stran obrazca
(x) Številka UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xi) Odpremno ime UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xii) Carinska(-e) koda(-e) (HS):

Vzorci dokumentov, ki jih je tudi potrebno priložiti prijavi

Prijavnemu in transportnemu dokumentu je potrebno priložiti še dodatne podatke ali dokumente (glej Prilogo II Uredbe 1013/2006).
Primeri besedil:
- Finančna garancija
- Splošna pogodba   (pošiljke znotraj ES na končne postopke predelave ali odstranjevanja) 
- Pogodba za izvoz odpadkov iz Priloge III  (v države, ki niso članice EU)
Pogodba v skladu z določili 15. člena Uredbe 1013/2006
- Pooblastilo za trgovca in posrednika 

Vzorec izjave o škodnem zavarovanju

Vsaki prijavi je potrebno predložiti še dokazila o stroških (250 EUR). Informacije o načinu plačevanja in številkah računov najdete na naslednji povezavi:
- Upravna taksa in stroški

 

 

3.2 Podatki

 

3.2.1 Vloge TFS po prijavah v 2018 (Notifications TFS in 2018)

Podatke o vlogah, ki so bile podane v letu 2018 po posameznih prijavah najdete v preglednicah na naslednjih povezavah:
Vloge_IZVOZ_2018
Vloge_UVOZ_2018
Vloge_TRANZIT_2018

3.2.2 Izdana soglasja TFS v 2018 po prijavah (consents TFS issued in 2018 according to Notifications)

Podatke o soglasjih, ki so bila izdana v letu 2018 po posameznih prijavah najdete v preglednicah na naslednjih povezavah:
Soglasja_IZVOZ_2018
Soglasja_UVOZ_2018
Soglasja_TRANZIT_2018

 

3.2.3 Podatki o izvozu in uvozu odpadkov za odpadke, ki so bili predmet predhodne pisne prijave in soglasja

 

Inšpektorat razpolaga le s podatki o izvozu in uvozu odpadkov za odpadke, ki so bili predmet predhodne pisne prijave in soglasja.

V okviru rednega letnega poročila v skladu z določili Baselske konvencije se pripravi poročilo o izvozu in uvozu odpadkov za preteklo leto.

 

Podatki o dejanskih realiziranih količinah odpadkov poslanih preko meja na podlagi izdanih soglasij so tako dostopni na spletnih straneh Sekretariata Baselske konvencije:

http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/tabid/4250/Default.aspx

 

Opomba: S podatki o izvozu in uvozu odpadkov, ki niso predmet predhodne pisne prijave in soglasja (so predmet zahteve po splošnih informacijah v skladu z določili 18. člena Uredbe št. 1013/2006 - tako imenovani "zeleni odpadki" – glej tč. 4) pa inšpektorat ne razpolaga.

 

 

4. Pošiljke odpadkov, ki jih spremljajo določene informacije – 18. Člen


Obrazec za pošiljke odpadkov, ki jih spremljajo določene informacije (Priloga VII Uredbe št. 1013/2006)
Obrazec-angleško
 
Opomba: Obrazec mora vedno spremljati vsako pošiljko sledečih odpadkov:

1. pošiljko odpadkov namenjenih za predelavo, za katero veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18 Uredbe 1013/2006, in če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg, in sicer:
(a) odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIB;
(b) mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58 Uredbe 1013/2006.

2. pošiljko odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke predelave ali odstranjevanja, za katere se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18 navedene Uredbe. Količina teh odpadkov mora biti izrecno namenjena za laboratorijsko analizo in je določena z najmanjšo količino, ki je razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg.

Tu objavljen obrazec se lahko tiska in direktno uporablja.
 

5. Pošiljke odpadkov iz priloge III In IIIA v države, ki niso članice OECD

V skladu z določili 37. člena Uredbe 1013/2006 je Komisija EU poslala pisno noto vsem državam, ki niso članice OECD v kateri jih je pozvala, da naj se opredelijo glede pošiljk odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz v te države ni prepovedan v skladu s 36. členom Uredbe 1013/2006. Države so imele na voljo sledeče možnosti:
(a) prepoved; ali
(b) postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 35; ali
(c) nobene kontrole v ciljni državi (postopek predhodne pisne prijave in soglasja ni potreben).
Kako so države odgovorile oz. kakšen je režim v primeru pošiljk odpadkov iz Priloge III ali IIIA ("zelenih odpadkov") v te države, je razvidno iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1418/2007 s spremembami.
Če države niso odgovorile - jih ne najdete v Prilogah Uredb št. 1418/2007 s spremembami - za te države velja, da so izbrale postopek predhodne prijave in soglasja (med njimi je npr. tudi Makedonija)


Na nemški spletni strani najdete preglednico po državah, v nemškem jeziku: 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2503/dokumente/staatenliste_februar_2017.pdf
 

6. Kontaktne osebe, pristojni organi

Za Slovenijo

Pristojni organ:

 

Z dnem 20.12.2016 je začela veljati nova Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/2018 dne 6.12.2016). Z uveljavitvijo Uredbe se delovno področje Pošiljke odpadkov preko meja se s 1. januarja 2017 prenese na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP).
 
Novi e-naslov za najave in pošiljanje transportnih dokumentov bo tfs.irsop(at)gov.si

 

Kontakt od 1.1.2017:

Inšpektorat RS za okolje in prostor
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
T: (01) 777 00 84
F: (01) 420 44 83
E: tfs.irsop(at)gov.si

 

Kontaktne osebe:

 

Pošiljke iz RS:
Nada Suhadolnik-Gjura
Tel: +386 1 777 00 86
e-mail: nada.suhadolnik-gjura(at)gov.si

 

Pošiljke iz RS in preko RS:
mag. Romana Turk
Tel: +386 1 777 00 87
e-mail: romana.turk(at)gov.si

 

Pošiljke v RS:
dr. Marija Fele-Beuermann
Tel: +386 1 777 00 85
e-mail: marija.fele-beuermann(at)gov.si

 
Pristojni organi za države članice ES
Pristojni organi za države podpisnice Baselske konvencije
 

7. Koristne povezave

Spletne strani tujih pristojnih organov

Tu boste našli bolj podrobne in koristne informacije o izvajanju nove Uredbe 1013/2006 (vzorce pogodb, finančnih garancij...)

Nemčija:
- splošne informacije
Avstrija:
- splošne informacije
- razvrščanje v Prilogo III, IIIA
Danska:
- razvrščanje odpadkov z zelene liste

 

Ostalo

Evropska zakonodaja
Stran Komisije z informacijami o Uredbi 1013/2006: DG ENVIRONMENT (novost: Correspondents` Guidelines No 1 in No 10)
Stran komisije EU z informacijami o pošiljkah zelenih odpadkov (odpadkov v države, ki niso članice OECD): DG TRADE
BASELSKA KONVENCIJA
OECD – članice
EUROSTAT: Interaktivna mapa za čezmejno pošiljanje