Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja:

 1. ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov,
 2. urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami ter industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje,
 3. varstva in ohranjanja narave,
 4. kakovosti zraka,
 5. uporabe kemikalij in gensko spremenjenih organizmov,
 6. hrupa,
 7. elektromagnetnega sevanja in svetlobnega onesnaževanja,
 8. urejanja prostora in naselij,
 9. graditve objektov,
 10. energetike v delu, ki se nanaša na izdane energetske izkaznice,
 11. rudarstva v delu, ki se nanaša na nelegalne kope na stavbnih zemljiščih,
 12. s stanovanjskega področja,
 13. opravljanja geodetske dejavnosti in evidentiranja nepremičnin,
 14. upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov (TFS).

Na oglasnih deskah območnih enot in inšpekcijskih pisarn so objavljeni seznami uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih ali za vodenje upravnih postopkov do izdaje odločbe.