Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

 

Notranja organizacija inšpektorata je določena z internim aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog ter za učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz pristojnosti inšpektorata, so v inšpektoratu organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

 1. Inšpekcija za okolje in naravo 
 2. Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija
 3. Služba za skupne in pravne zadeve
 4. Območna enota Celje
 5. Območna enota Koper
 6. Območna enota Kranj
 7. Območna enota Ljubljana
 8. Območna enota Maribor
 9. Območna enota Murska Sobota
 10. Območna enota Nova Gorica 
 11. Območna enota Novo mesto

 

Organigram IRSOP

 

 

V delovno področje Inšpekcije za okolje in naravo spada opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko spremenjenih organizmov. Inšpekcijo za okolje in naravo vodi direktor inšpekcije, ki je odgovoren glavnemu inšpektorju.

 

V delovno področje Gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije spada opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor na področju: (1) urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij ter izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte, (2) geodetske dejavnosti in (3) stanovanjskih zadev ter varstva kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. Gradbeno, geodetsko in stanovanjsko inšpekcijo vodi direktor inšpekcije, ki je odgovoren glavnemu inšpektorju.

 

V delovno področje Službe za skupne in pravne zadeve sodijo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pogojev za delo inšpektorata kot celote, naloge administrativno-tehničnega, kadrovskega in finančnega poslovanja ter naloge pravne pomoči ter strokovne podpore. Službo za skupne in pravne zadeve vodi uradnik na položaju, ki je odgovoren glavnemu inšpektorju.

 

Območne enote so ustanovljene za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora na krajevno določenem območju. Organizirane so zaradi učinkovitega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora ter ustreznega nadziranja celotnega teritorija Republike Slovenije. Območno enoto vodi vodja območne enote, ki je odgovoren glavnemu inšpektorju. Pri delu mu pomaga koordinator. V območnih enotah poleg inšpektorjev in administrativnega osebja delajo tudi nadzorniki, ki izvajajo posamezna dejanja v upravnem postopku (ugotavljajo dejstva in okoliščine) ter s tem pomagajo inšpektorjem pri njihovem delu. V okviru območnih enot so zaradi racionalnosti v manjših krajih organizirane še inšpekcijske pisarne.