Skoči na vsebino

NOVICA

Poziv NVO za uskladitev ustanovitvenih aktov z Zakonom o nevladnih organizacijah do 31. 3. 2019

Ljubljana, 7. 1. 2019 - Društva in druge nevladne organizacije, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), 14. 4. 2018, imele podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali prostora, morajo v skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZNOrg uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu.

 

Najkasneje do 31. marca 2019  je treba Ministrstvo za okolje in prostor posredovati predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu po ZNOrg ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg, na podlagi katerega se bo presojalo, ali nevladna organizacija še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali prostora.

 

 

Poročilo in program natančneje obsegata:

  • poročilo o delu z dokazili, iz katerih so razvidni realizirani projekti, naloge, programi in druge aktivnosti, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali prostora v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej);
  • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej) in
  • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti (za  tekoče in naslednje koledarsko leto).

 

Dodatni pogoji v poročilu za področje prostora

 

Nevladne organizacije, ki jim je bil dodeljen status delovanja v javnem interesu  na področju prostora, morajo v poročilu izkazati  pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prostora v skladu s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.  

 

Dodatni pogoji v poročilu za področje okolja

 

Nevladne organizacije, ki jim je bil dodeljen status delovanja v javnem interesu  na področju varstva okolja, morajo v poročilu izkazati pogoje in merila za ohranjanje statusa v skladu s Pravilnikom o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu .

 

Na podlagi zgoraj izpolnjenih obveznosti in ob ugotovitvi, da ne obstajajo razlogi za odvzem statusa, bo MOP po uradni dolžnosti izdal odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu ob smiselni uporabi 6. člena ZNOrg. Opozarjamo, da je neizpolnitev obveznosti po ZNOrg razlog za odvzem statusa delovanja v javnem interesu.

 

Dokumentacijo je treba do 31. 3. 2019 poslati na naslov Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer s pripisom »poročilo – prostor« ali » poročilo – okolje« ali »poročilo – narava«:
 

 

 

*   *   *

 

Predpisana izjava