Skoči na vsebino

NOVICA

Okoljska inšpekcija v akciji nadzora kamnolomov in dnevnih kopov v območjih Natura 2000 odkrila številne kršitve okoljske zakonodaje

Ljubljana, 16. 11. 2018 – Z akcijo nadzora kamnolomov in dnevnih kopov v območjih Natura 2000 je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor želela preveriti vplive obremenjevanje okolja, vod in narave z delovanjem kamnolomov/dnevnih kopov, ki se nahajajo v območju Natura 2000 ali njegovem vplivnem območju. V okviru akcije so bili pregledani vplivi na okolje (zrak, vode, hrup, odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin), raba vode in vplivi delovanja kamnolomov/dnevnih kopov na stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območje Natura 2000. Pregledanih je bilo 15 kamnolomov in 3 gramoznice.

 

Ugotovljeno je bilo, da delovanje osmih zavezancev vpliva na območje Natura 2000, v katerem se nahajajo, ali so v njegovi neposredni bližini. Neugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov je bilo ugotovljeno v petih primerih.


Pri 13. zavezancih so bile ugotovljene kršitve zahtev Zakona o varstvu okolja in zato je bilo izdanih 13 ureditvenih odločb. Devet zavezancev ni imelo opravljenih meritev emisij hrupa v okolje, dva zavezanca nista imela opravljenih meritev emisij snovi v zrak iz naprav za sejanje oziroma drobljenje mineralnih surovin, glede ravnanja z odpadki so bile ugotovljene nepravilnosti pri petih zavezancih, pri dveh zavezancih sta bili ugotovljeni nepravilnosti glede lovilnika olj in pri enem zavezancu nepravilno ravnanje z odpadnimi vodami. Zaradi kršitev je bila sedmim zavezancem izdana odločba o prekršku.


Po Zakonu o ohranjanju narave (ZON) je bilo v enem primeru ugotovljeno, da je zavezanec izvedel poseg v prostor in pri tem ni upošteval pogojev iz naravovarstvenega soglasja, zato mu je bila izdana odločba, da se ponovno vzpostavi 20 metrski »zaščitni pas« obrežja reke Drave. Istemu kršitelju je bila zaradi omenjenega posega v prostor izdana odločba o prekršku.
Po Zakonu o vodah je bilo pri dveh zavezancih ugotovljeno, da za rabo vode pri opravljanju dejavnosti nimata pridobljenega vodnega dovoljenja, zato sta bili izdani odločbi o prepovedi rabe vode po Zakonu o vodah. Obema kršiteljema je bila izdana odloča o prekršku.


Pri petih zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.


Večina zavezancev je koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralnih surovin sklenila pred razglasitvijo območij Natura 2000. Posledično v pogodbah niso vključene omejitve, ki jih predvideva naravovarstvena zakonodaja, kar je tudi eden od razlogov za nižje število izrečenih ukrepov po ZON. Glede na to, da večini teh pogodb veljavnost poteče v naslednjih treh do petih letih, je bila zavezancem dobrodošla seznanitev s pridobljenim mnenjem Zavora RS za varstvo narave, iz katerega so razvidni potencialni vplivi delovanja in možne omejitve, ki jih bodo morali upoštevati pri podaljševanju koncesijskih pogodb.


Vsem zavezancem, ki so se nahajali v območju Natura 2000 oz. v njegovi bližini, z zabeleženim neugodnim stanjem habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst, so bili izrečeni ukrepi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Pri dveh zavezancih so izrečeni ukrepi izrecno vezani na izboljšanje stanja vrst oz. habitatnih tipov. V prvem primeru gre za ukrep vzpostavitve zaščitnega pasu reke Drave za izboljšanje stanja tako habitatnega tipa (zasaditev z avtohtono, rastišču primerno drevesno vegetacijo ter grmovnicami) kot tudi kvalifikacijskih vrst (vodne vrste ptic), v drugem pa za namestitev lovilnika olj z namenom ugodnega vpliva na stanje kvalifikacijske vrste Navadni koščak (Austropotambius torrentium).