Skoči na vsebino

NOVICA

Akcija nadzora oskrbe s pitno vodo 2017 – poročanje občin o standardih opremljenosti

Ljubljana, 16. 1. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od septembra do decembra 2017 izvedla Akcijo nadzora oskrbe s pitno vodo - poročanje občin o standardih opremljenosti. V obdobju, ko je akcija potekala, je 31 občin že posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) manjkajoča poročila o standardih opremljenosti oz. manjkajoče podatke. V 12 primerih postopek še poteka in v treh se bo še začel. Iz ugotovitev akcije izhaja, da je inšpekcijski nadzor je na tem področju učinkovit. Prav tako pa se ugotavlja, da občine v večini primerov želijo čim prej odpraviti ugotovljene nepravilnosti.

 

Uredba o oskrbi s pitno vodo med drugim določa standarde opremljenosti, kar pomeni, da določa kje mora občina zagotoviti oskrbo z javnim vodovodom.

 
Občine morajo MOP vsako leto poročati o:

  • številu  in odstotku prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda, iz lastne oskrbe s pitno vodo oz. s kapnico,
  • deležu stavb do katerih je zgrajen javni vodovod in koliko jih je nanj že priključenih,
  • številu in upravljanju zasebnih vodovodov in
  • predvidenem datumu in stroških za zagotovitev manjkajočega javnega vodovoda v skladu s predpisi.

 

Iz Informacijskega sistema javnih služb varstva okolja je bilo razvidno, da na dan 22. 8. 2017, 46 (21%) od skupno 212 občin še ni ali ni v celoti izvedlo poročanja o standardih opremljenosti. V akciji nadzora je bil izveden nadzor v 43 občinah trije inšpekcijski postopki bodo izvedeni v letu 2018, v kolikor občine ne bodo že prej izpolnile obveznosti poročanja.

 
Večina občin, kar 25, je posredovala manjkajoča poročila o standardih opremljenosti oz. manjkajoče podatke iz poročil že na poziv inšpektorjev, ena pa še preden je prejela poziv. V treh primerih so inšpektorji občinam izrekli opozorilo na zapisnik in dve občini sta nato poročilo tudi posredovali ena pa še ne. V sedmih primerih so inšpektorji občinam z odločbami naložili, da morajo do določenega roka posredovati manjkajoče poročilo oz. podatke. V treh primerih so občine odločbo že izvršile v štirih pa ne, zato je bil v enem primeru izdan sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Šest inšpekcijskih postopkov še teče.