Skoči na vsebino

NOVICA

Akcija nadzora rabe mineralne, termalne in termomineralne vode 2017

Ljubljana, 15. 1. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od julija do decembra 2017 izvedla Akcijo nadzora rabe mineralne, termalne in termomineralne vode. Akcija je bila usmerjena zlasti na večje zavezance za rabo vode iz globokih termalnih vodonosnikov Murske in Krške kotline. Tukaj namreč obstaja tveganje, da cilji doseganja dobrega količinskega stanja teh vodonosnikov ne bodo doseženi, saj se gladine teh vodonosnikov namreč na več mestih merjenja znižujejo. V okviru akcije so se preverjale zlasti tiste zahteve, ki so ključne, da ne pride do prekomernih odvzemov vode. Preverjalo se je tudi plačevanje okoljskih dajatev za rabo vode v skladu z Zakonom o vodah, zahteve, vezane na količino odpadne vode, zahtevo za doseganje 70 % izkoristka toplotne energije odvzete vode ter skrb za objekte in naprave za rabo vode. Izveden je bil nadzor nad spoštovanjem zahtev 11 koncesijskih uredb, s katerimi se dovoljuje rabo vode za potrebe kopališč, stekleničenje in ogrevanje iz skupaj 30 vrtin.
 

V akciji nadzora je bilo ugotovljeno, da je bil od 11 -ih pregledanih zavezancev le eden skladen z vsemi predpisanimi zahtevami, ki so se preverjale. Eden je kršitve odpravil že med inšpekcijskim postopkom. To pomeni, da še ne moremo trditi, da  se z izvajanjem predpisanih zahtev uspešno zagotavlja varstvo in trajnostno rabo voda.

 
Velika večina koncesionarjev sicer izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi s plačilom vodnega povračila in koncesnine, prav tako praviloma dobro skrbijo za objekte in naprave za rabo vode ter njihovo vzdrževanje. Vsi zavezanci tudi rabijo vodo izključno za lastne potrebe, le iz vrtin navedenih v koncesijski uredbi in samo za namen, ki je dovoljen v koncesiji.

 
Akcija je pokazala, da je največ težav v tem, da več kot polovica zavezancev še vedno ne zagotavlja ustreznih meritev odvzetih količin, in prav tako ne ustreznih meritev gladine in temperature podzemne vode. Kar v sedmih primerih je bila ugotovljena kršitev obveznosti zagotavljanja rednega spremljanja odvzetih količin vode na vsaki vrtini z ustreznim merilnikom pretoka vode in elektronskim zapisovanjem na način, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta količina podzemne vode kadar koli preverita. Osem koncesionarjev tudi ne zagotavlja zveznega in stalnega spremljanja  gladine in temperature podzemne vode. Trije ne zagotavljajo opazovalne vrtine določene Brez teh podatkov pa se ne da ugotoviti, ali so odvzemi iz vodonosnikov res trajnostni ali pa so s prekomernimi odvzemi ogrožene že obstoječe dejavnosti in odvzeta možnost koriščenja tako vode kot toplote te vode naslednjim generacijam.


Več kot polovica zavezancev tudi ne izpolnjuje v celoti zahtev v zvezi z odpadno vodo.  Dva zavezanca nimata okoljevarstvenega dovoljenja za odvajanje odpadne vode. Še dva presegata dovoljene količine odpadne vode, pet pa jih je, glede na podatke iz obratovalnih monitoringov za leto 2016, čezmerno obremenjevalo vode.

 
V okviru akcije sta bili do sedaj izdani dve inšpekcijski odločbi in uvedeni štirje prekrškovni postopki. Vsi inšpekcijski postopki še niso končani, saj ponekod za vse zahteve še ni bilo mogoče ugotoviti dejanskega stanja. Ti postopki se bodo v 2018 nadaljevali. 

 
Glede na velik obseg kršitev, ki je bil ugotovljen v okviru akcije nadzora, se bo akcija nadaljevala tudi v 2018 s pregledom še dodatnih 10 zavezancev za rabo mineralne, termalne in termomineralne vode.

 

*   *   *

 

 Graf: Odstotek ugotovljenih kršitev posameznih zahtev koncesij