Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA SKUPNE IN PRAVNE ZADEVE

 

V delovno področje Službe za skupne in pravne zadeve sodijo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pogojev za delo inšpektorata kot celote, naloge administrativno - tehničnega, kadrovskega in finančnega poslovanja ter naloge pravne pomoči in strokovne podpore.

 

Aktivnosti kadrovskega poslovanja se prvenstveno izvajajo kot planiranje, selekcija, razvoj in izobraževanje kadrov, kamor sodi tudi zaposlovanje in napredovanje javnih uslužbencev. Kadrovsko poslovanje zajema tudi sodelovanje pri pripravi delovnopravnih in organizacijskih aktov s kadrovskega področja. V okviru kadrovskega poslovanja se pripravljajo analize in strokovne podlage za pripravo kadrovskih načrtov in za odločanje o pravicah javnih uslužbencev.

 

Finančno poslovanje zajema predvsem planiranje, spremljanje in kontrolo porabe finančnih sredstev inšpektorata (zbiranje, urejanje in priprava finančne dokumentacije). V okviru finančnega poslovanja se pripravljajo finančni načrti (proračun, načrt nabav in gradenj) ter se spremlja njihova realizacija. Sem sodijo tudi naloge postopkov javnih naročil, spremljanje pogodbenih obveznosti in obdelava finančnih dokumentov.

 

Naloge pravne pomoči in podpore se nanašajo na nudenje pravne pomoči v zvezi z uporabo materialnih in procesnih predpisov. V okviru pravne podpore se oblikujejo predlogi in rešitve za sistemsko izvrševanje inšpekcijskega nadzora v okviru predpisov, ki jih nadzira inšpektorat. Pripravljajo se osnutki internih aktov, izvajajo postopki javnih naročil, vključno s pripravo pogodb, spremlja se obstoječa in nastajajoča zakonodaja ter aktivno sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov.

 

Naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pogojev za delo inšpektorata kot celote, so prvenstveno vezane na pridobitev in vzdrževanje poslovnih prostorov in osnovnih sredstev. Skrbi se za nabavo varovalne opreme za inšpektorje, potrebnih pripomočkov in orodij za delo ter splošnega pisarniškega materiala. Opravljajo se naloge s področja zagotavljanja in vzdrževanja službenih vozil. Organizirajo in izvajajo se naloge, ki se nanašajo na delovanje in vzdrževanje informacijskih sistemov in računalniške opreme ter druge naloge, ki zadevajo uvajanje informacijske dejavnosti, usmerjanje razvoja, standardizacijo in učinkovitost informacijske tehnologije v inšpektoratu. Opravljajo se tudi druge strokovne, organizacijske in koordinacijske naloge, kamor sodijo naloge upravljanja z dokumentarnim gradivom, telefonske povezave in podobno.

 

Naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov: služba od 1. 1. 2017 opravlja tudi upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov.

 

Službo za skupne in pravne zadeve vodi uradnik na položaju - vodja službe. Za svoje delo in za delo službe, ki jo vodi, je odgovoren glavnemu inšpektorju.