Skoči na vsebino

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO

SEVESO poročila

 

Osnovna dejavnost  Inšpekcije za okolje in naravo je izvajanje uradnega nadzora nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko spremenjenih organizmov.
 
Inšpektorji vodijo inšpekcijski upravni postopek in prekrškovni postopek v skladu s pooblastili. 
 
Pooblastila in pristojnosti Inšpekcije za okolje in naravo so opredeljena v naslednjih zakonih in iz njih izhajajočih podzakonskih aktih:
• Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami)
• Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 7/2003 s spremembami)
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/06 s spremembami)
• Zakon o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02 s spremembami),
• Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Ur. l. RS, št. 96/04 s spremembami)
• Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO-UPB1, Ur. l. RS, št. 23/05)
   
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor za okolje po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 43/07 s spremembami) v primeru kršitev predpisov pravico in dolžnost:
• odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi,
• izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,
• podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
• odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.