Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO

SEVESO poročila

 

Osnovna dejavnost  Inšpekcije za okolje in naravo je izvajanje uradnega nadzora nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko spremenjenih organizmov.
 
Inšpektorji vodijo inšpekcijski upravni postopek in prekrškovni postopek v skladu s pooblastili. 
 
Pooblastila in pristojnosti Inšpekcije za okolje in naravo so opredeljena v naslednjih zakonih in iz njih izhajajočih podzakonskih aktih:
• Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami)
• Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 7/2003 s spremembami)
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/06 s spremembami)
• Zakon o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02 s spremembami),
• Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Ur. l. RS, št. 96/04 s spremembami)
• Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO-UPB1, Ur. l. RS, št. 23/05)
   
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor za okolje po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št. 43/07 s spremembami) v primeru kršitev predpisov pravico in dolžnost:
• odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi,
• izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,
• podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
• predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
• odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.